Logo PPTV
Ứng tuyển BLV
Logo PPTV

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

1. Do tính đặc biệt của dịch vụ mạng, người dùng đồng ý rằng PPLIVE có quyền thay đổi, gián đoạn hoặc chấm dứt một phần hoặc toàn bộ dịch vụ mạng bất cứ lúc nào. Nếu dịch vụ mạng bị thay đổi, gián đoạn hoặc chấm dứt thuộc loại dịch vụ mạng miễn phí, PPLIVE không cần thông báo trước cho người dùng và không cần chịu trách nhiệm đối với bất kỳ người dùng hoặc bên thứ ba nào.

2. Người dùng hiểu rằng PPLIVE cần kiểm tra định kỳ hoặc không định kỳ các nền tảng cung cấp dịch vụ mạng hoặc thiết bị liên quan, và PPLIVE không cần chịu trách nhiệm về điều này, nhưng PPLIVE sẽ cố gắng thông báo trước càng sớm càng tốt.

3. PPLIVE có thể thay đổi dịch vụ hoặc xóa bỏ một số chức năng bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì. PPLIVE có thể hủy bỏ hoặc chấm dứt dịch vụ đối với người dùng bất cứ lúc nào. Quyết định hủy bỏ hoặc chấm dứt dịch vụ của PPLIVE không cần lý do hoặc thông báo trước cho người dùng. Một khi dịch vụ bị hủy bỏ, quyền sử dụng dịch vụ của người dùng ngay lập tức kết thúc. Khi dịch vụ bị hủy bỏ hoặc chấm dứt, thông tin được lưu trữ trong dịch vụ này của người dùng có thể không thể khôi phục được.

4. PPLIVE không đảm bảo (bao gồm nhưng không giới hạn):

(1) PPLIVE phù hợp với yêu cầu sử dụng của người dùng;

(2) Dịch vụ của PPLIVE không bị quấy rối, hoạt động đúng hẹn, an toàn, đáng tin cậy hoặc không xuất hiện lỗi;

(3) Bất kỳ sản phẩm, dữ liệu hoặc dịch vụ nào khác mà người dùng có được thông qua PPLIVE đều đáp ứng kỳ vọng của người dùng.Người dùng chịu trách nhiệm đầy đủ về rủi ro của việc sử dụng thông tin được tải xuống hoặc nhận được thông qua PPLIVE; nếu việc sử dụng này dẫn đến thiệt hại cho hệ thống máy tính hoặc mất dữ liệu của người dùng, người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm hoàn toàn.

5. Đối với mọi lợi nhuận, danh tiếng kinh doanh, mất mát dữ liệu hoặc mất mát khác cụ thể hoặc không cụ thể phát sinh do các lý do sau đây, Công ty PPLIVE không chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp:

(1) Việc sử dụng hoặc không thể sử dụng PPLIVE;

(2) Mọi sản phẩm, dữ liệu hoặc dịch vụ được mua hoặc nhận qua PPLIVE

(3) Sử dụng trái phép hoặc thay đổi thông tin người dùng qua PPLIVE và bất kỳ vấn đề liên quan nào tới PPLIVE.

 

6. Trong phạm vi cho phép của pháp luật, quyền giải thích cuối cùng của thỏa thuận này thuộc sở hữu của Công ty PPLIVE.

 

Thỏa thuận này có hiệu lực ngay khi được công bố và Công ty PPLIVE có quyền sửa đổi nội dung thỏa thuận bất cứ lúc nào, kết quả sau khi được sửa đổi sẽ được công bố trên trang web của PPLIVE. Nếu người dùng không đồng ý với sự sửa đổi của PPLIVE đối với các điều khoản liên quan của thỏa thuận này, người dùng có quyền dừng sử dụng dịch vụ. Nếu người dùng tiếp tục sử dụng dịch vụ, điều này được xem như là sự chấp nhận của người dùng đối với sự sửa đổi của Công ty PPLIVE đối với các điều khoản liên quan của thỏa thuận này.

 

Công ty PPLIVE có thể thông báo đối với người dùng dưới dạng thông báo trực tuyến, qua email, tin nhắn điện thoại hoặc bằng thư thông thường và tất cả các thông báo như vậy được xem là đã được gửi đến người nhận từ ngày gửi.

 

Việc thiết lập, thực hiện và giải quyết tranh chấp theo thỏa thuận này đều phải tuân thủ theo luật pháp của Việt Nam và thuộc thẩm quyền của tòa án Việt Nam. Trong trường hợp có tranh chấp về nội dung hoặc thực hiện thỏa thuận này, hai bên sẽ thảo luận hòa bình càng nhiều càng tốt; nếu không thể thảo luận, bất kỳ bên nào cũng có quyền đưa ra tòa án nhân dân tại địa phương Công ty PPLIVE đặt trụ sở.

 

Thỏa thuận này tiến đến một thỏa thuận hoàn chỉnh giữa hai bên về các vấn đề được đề cập trong thỏa thuận và không đảm bảo bất kỳ quyền lợi nào khác ngoài những gì được quy định trong thỏa thuận này.

 

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong thỏa thuận này hoặc một phần thoả thuận trở nên không có hiệu lực hoặc không thể thực hiện vì bất kỳ lý do gì, các điều khoản còn lại của thỏa thuận này vẫn có hiệu lực và ràng buộc.