Logo PPTV
Ứng tuyển BLV
Logo PPTV

Bước 1: Sau khi tải hoàn tất, chọn “cài đặt chung”

Bước 2: Chọn “VPN”

Bước 3: Chọn “Tin cậy”

Bước 4: Chọn Tin Cậy để hoàn tất

Bước 1: Tải xuống trang này

Bước 2: Chọn cài đặt

Bước 3: sau khi cài đăt xong, chọn “Mở”

Bước 4: Chọn đồng ý